Hobbyvirksomhed eller selvstændig erhvervsvirksomhed?

SMV-nyhedOm du er selvstændigt erhvervsdrivende eller driver hobbyvirksomhed har forskellige skattemæssige konsekvenser. Afgørende for kvalifikationen af driften er virksomhedens rentabilitet og formålet med virksomhedsdriften.

Skat

Hvorvidt du er selvstændig erhvervsdrivende eller driver ikke-erhvervsmæssig virksomhed, såkaldt hobbyvirksomhed, har betydning for din beskatning. Om SKAT anser din virksomheds drift for hobby eller erhvervsmæssig har betydning for fradragsværdien af dine udgifter, om du skal betale arbejdsmarkedsbidrag, og om du kan fratrække underskud. Afgørende for vurderingen af driften er, hvilket formål din virksomhed har – om formålet er økonomisk fortjeneste eller private formål. Endvidere har det betydning om du udøver virksomhed for egen regning og risiko. Ved at sikre dig fra begyndelsen undgår du at skulle betale penge tilbage i skat, som følge af at SKAT betragter din erhvervsvirksomhed for hobby.

 

Selvstændig erhvervsvirksomhed

Lovgivningen indeholder ikke en egentlig definition af begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed, men er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud. Hovedsageligt afhænger vurderingen af, om du har påtaget dig en økonomisk risiko. Det vil sige, om du personligt risikerer at få et tab ved aktiviteten, såfremt der er flere udgifter end indtægter.

Endvidere skal virksomheden drives med det formål at opnå et økonomisk overskud. Det betyder dog ikke, at din virksomhed udelukkende anses for erhvervsmæssig, hvis den har overskud. Din virksomhed kan ligeledes omfattes af reglerne for selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis den har underskud. Kvalificeringen bygger ikke på selve overskuddet/underskuddet med tager udgangspunkt i vurderingen af, om din virksomhed er tilrettelagt og drevet på en måde, så den kan forventes at blive rentabel.

Ifølge SKAT anses en virksomhed for at være rentabel, når den over en længere periode giver overskud på den primære drift, samtidig med at der er mulighed for forrentning af fremmedkapitalen såvel som den investerede egenkapital samt mulighed for en rimelig aflønning af arbejdsindsatsen.

SKAT lægger tillige vægt på, om virksomheden udøves regelmæssigt, herunder om driften er seriøs og intens, samt om virksomheden udøves gennem en længere periode i et vist omfang, henset til størrelsen af produktionsapparatet såvel som størrelsen af dens omsætning.

Skattepligtige, der driver egen fremstillingsvirksomhed inden for industri, håndværk og landbrug, vil normalt blive anset for at være selvstændigt erhvervsdrivende.

Se eksempler på selvstændig erhvervsvirksomhed her.

 

Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Som udgangspunkt skal indkomsten fra selvstændig erhvervsvirksomhed beskattes efter statsskattelovens § 4, og du betaler arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet.

Du har mulighed for at fradrage dine driftsomkostninger i din personlige indkomst, såfremt omkostningerne stammer fra den selvstændige erhvervsvirksomhed. Det er dog ikke muligt at fratrække renteudgifter i den personlige indkomst.

Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du få fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser, såfremt betalingen for købet er foretaget digitalt, dvs. igennem et penge- eller betalingsinstitut, for beløb på mere end 10.000 kr.

Det er endvidere muligt, som selvstændigt erhvervsdrivende, at anvende virksomhedsordningen. I virksomhedsordningen har du mulighed for at fratrække renteudgifter i den personlige indkomst, i stedet for at renteudgifterne fragår i kapitalindkomsten, som ellers er tilfældet. Endvidere kan du i virksomhedsordningen spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. Herved er det muligt for dig at spare op i år med overskud og hæve det opsparede overskud i år med underskud. Du foretager herved en indkomstudjævning, så du ved svingende indkomster udjævner beskatningen. Når du sparer op i virksomhedsordningen betaler du skat af den del af virksomhedens overskud, som du vælger at opspare. Du betaler 22 % (2016) i skat. Når du herefter hæver opsparingen, beskattes du som af personlig indkomst, fratrukket den skat du allerede har betalt under opsparingen.

Læs mere om virksomhedsordningen her.

 

Hobbyvirksomhed

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyvirksomhed har til dels fællestræk med selvstændig erhvervsvirksomhed. Dog adskiller hobbyvirksomheden sig fra erhvervsmæssig virksomhed ved, at systematisk indtægtserhvervelse ikke er det afgørende formål med virksomheden. Virksomheden har derimod private formål som de primære.

I en hobbyvirksomhed er det din personlige indsats, der er det væsentligste aktiv. Dog kan din virksomhed omfattes af hobbyvirksomhedsbegrebet selvom formålet med virksomheden ikke er af privat karakter, såfremt virksomheden ikke i øvrigt opfylder kravene for at være erhvervsmæssig virksomhed, herunder kravet om rentabilitet.

Ligeledes kan du blive omfattet af hobbyvirksomhedsbegrebet, selvom du har påtaget dig en økonomisk risiko, hvis virksomheden i øvrigt ikke drives sædvanligt og forsvarligt, eller såfremt virksomheden kun har et beskedent omfang. Det afgørende for hobbyvirksomheden er således ikke den økonomiske risiko, men derimod måden du driver virksomheden på.

Er din virksomhed en hobbyvirksomhed, men du har påtaget dig en økonomisk risiko, så skal du betale moms, såfremt aktiviteten er momspligtig. I Danmark er man momspligtig, såfremt man driver selvstændig økonomisk virksomhed. Som udgangspunkt er alle former for salg af varer og ydelser momspligtige. Dog er enkelte aktiviteter undtaget fra momspligten. Du kan læse mere om momsfritagelse her.

Du er dog først forpligtet til at momsregistrere din virksomhed, når du sælger varer og ydelser for mere end 50.000 kroner over en periode på 12 måneder.

Se eksempler på hobbyvirksomhed her.

 

Beskatning af hobbyvirksomhed

Som udgangspunkt skal dine indtægter af hobbyvirksomheden beskattes efter statsskattelovens § 4. Ligesom for selvstændig erhvervsvirksomhed beskattes indkomsten som personlig indkomst. Overskuddet indberettes som ”anden personlig indkomst” på din selvangivelse. Derimod betaler du ikke arbejdsmarkedsbidrag af indtægterne ved hobbyvirksomheden.

Med hensyn til fradrag for driftsomkostninger gælder, at kun de omkostninger, der er forbundet med indkomsterhvervelsen, kan fratrækkes. Du kan endvidere fratrække renteudgifter, som kan henføres til hobbyvirksomheden.

Ydermere gælder for hobbyvirksomheder, at underskud fra virksomheden ikke kan fratrækkes i årets anden indkomst. Underskuddet kan heller ikke fremføres til mordregning i efterfølgende indkomstår. Dette skyldes, at underskuddet anses som et udtryk for privatforbrug.

 

Læs mere om selvstændig erhvervsvirksomhed og hobbyvirksomhed her.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er i fare for at blive betragtet som hobbyvirksomhed, anbefaler vi, at du taler med din revisor for at sikre dig bedst muligt.